Huishoudelijk reglement

Artikel 1 – Clubkleuren


1. De kleuren van de vereniging zijn geel – zwart
2. De Sporttenue bestaat uit
• shirt : geel/zwart met op de borst het logo K.Putte SK. , op de achterzijde eventueel de nummering en de sponsornaam.
• broek : zwart
• kousen : zwart(eventueel voorzien van geringde strepen op de omslag)
3. Tijdens de wedstrijden zijn de spelers, uitgezonderd de doelverdediger, verplicht het clubtenue te dragen. In voorkomende gevallen en overeenkomend met de door de KBVB opgestelde regels, draagt de vereniging zorg voor reservekleding (shirt van willekeurige kleur).
4. Ieder lid zorgt ervoor dat hij in zijn kleding op het veld voldoet aan de eisen van de welvoeglijkheid.
5. Het bestuur is bevoegd, richtlijnen op te stellen omtrent de kleuren, dit met betrekking op de kleurennuances.

 

Artikel 2 – Lidmaatschap

1. Leden zijn zij zoals voorgeschreven in artikel - 5 van de statuten.
2. Personen welke namens of in de vereniging een (al dan niet betaalde) functie vervullen (elftalafgevaardigde, trainers, scheidsrechters, grensrechters) dienen daarnaast lid te zijn van de KBVB.  Zo nodig tegen betaling van kosten aan de KBVB, of andere kostendragende organen, door de vereniging.

Artikel 3 – Aanmelding

1. Personen welke lid van de vereniging wensen te worden dienen een getekend en volledig ingevuld aansluitingsformulier in te vullen.
2. Leden jonger dan 18 jaar moeten hun aansluitingsformulier laten ondertekenen door één van hun ouders of wettelijke voogd.
3. Bij aanmelding van een nieuw lid zal de vereniging lidgeld vorderen. De hoogte van deze lidgelden zal bij algemeen bestuursbesluit worden vastgelegd. Op deze lidgelden worden geen kortingen verleend.
4. Bij inschrijving krijgt het lid een informatiebrochure waarin onder andere :
• onderrichtingen KBVB
• informatie solidariteitsfonds
zijn opgenomen.
5. Het lidmaatschap voor de spelende leden treedt in werking op het moment dat deze speler wordt ingedeeld in een team en het verschuldigde lidgeld is betaald.
6. Het lidmaatschap van de niet-spelende leden, zoals omschreven in artikel 2-2, gaat in op het moment dat het lid aantreedt in zijn functie.
7. Bij het ingaan van het lidmaatschap wordt een bewijs van lidmaatschap verstrekt.
8. Alle relevante wijzigingen (adres, telefoon, e-mail adres) dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de secretaris (G.C.)
9. Beëindiging van het lidmaatschap dient te gebeuren middels een schriftelijke opzegging gericht aan de secretaris(G.C.)
10. Beëindiging van het lidmaatschap dient te geschieden minimaal 1 maand voor het begin van het nieuwe seizoen (loopt van 01 juni tot en met 31 mei)
11. Bij het beëindigen van het lidmaatschap dient het bewijs van lidmaatschap te worden ingeleverd.
12. Overschrijvingen van en naar een andere voetbalvereniging worden uitgevoerd volgens de reglementen van de KBVB.


Artikel 4 – Lidgelden

1. De lidgelden dienen te worden voldaan voor 31 augustus van het lopende verenigingsjaar.
2. Betalingen in termijnen worden alleen toegestaan na schriftelijke toelating van het algemeen bestuur. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt dan dient de laatste termijn uiterlijk 01 januari van het lopende verenigingsjaar te zijn voldaan.
3. Het bestuur staat niet toe dat spelers na 31 augustus verder deelnemen aan de trainingen of competitie indien hun lidgelden niet werden voldaan.
4. De lidgelden worden bepaald op basis van de indeling in leeftijdsgroepen. (Senioren – Junioren ) (Scholieren, knapen, miniemen, préminiemen en duivels))
5. De lidgelden bij inschrijving gedurende het seizoen wordt naar rato berekend ten opzichte van de jaarlidgelden :
• september tot en met december 100%
• januari 80%
• februari 70%
6. Indien een speler na aanvang van het seizoen niet meer kan voetballen, kan via een schriftelijk verzoek , gericht aan het algemeen bestuur, tot een teruggave van een deel van het lidgeld worden verzocht.
De voorwaarden zijn :
• minimaal een half seizoen geen mogelijkheid tot spelen;
• oorzaak is ziekte, blessure of verhuizing.
Indien het bestuur het verzoek inwilligt wordt 40% van het lidgeld geretourneerd.

Artikel 5 – Cluborgaan – (Kalenderboekje)

1. Bij de uitgifte van een cluborgaan geschiedt deze aan de leden gratis.
2. De uitgifte ervan zal steeds door een door het bestuur vast te stellen procedure geschieden.
3. De samenstelling en lay-out zal door een door het bestuur te benomen redactiecommissie uitgevoerd worden.
4. De uitgifte en inhoud van het cluborgaan gebeurt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
5. Het bestuur is gemachtigd ter financiering van de kosten van drukwerk, reclameadvertenties tegen een het bestuur vast te stellen vergoeding in het cluborgaan op te nemen..


Artikel 6 – Bestuursmededelingen en besluiten

1. Bestuursmededelingen en besluiten ter competentie aan alle binnen de vereniging functionerende personen, worden bindend en van kracht na publicatie in het cluborgaan.
2. Bestuursbesluiten en, voor zover relevant, ook bestuursmededelingen worden opgenomen in een apart hoofdstuk van het huishoudelijk reglement.


Artikel 7 – Wedstrijden

1. De Teams :
• kiezen uit hun teamleden een aanvoerder
• laten de teambegeleider bepalen welk teamlid aanvoerder wordt
• de aanvoerder heeft gedurende de wedstrijd het volle gezag op het speelveld. Hij is het aanspreekpunt van het team bij de arbitrage.
2. De teambegeleider is verplicht te zorgen dat de wedstrijdformulieren correct worden ingevuld en dat deze formulieren (bij thuiswedstrijden) op dezelfde dag van de wedstrijd in het bezit zijn van de secretaris. Bij afwezigheid van de vaste teamleider zal deze worden vervangen door een aanwezig bestuurslid.
3. De spelers zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van de speeldata en tijden. De vereniging zal middels mededelingsbord of telefonisch (trainer) de speeldata en tijden (alsmede de wijzigingen ervan) kenbaar maken. Is een speler verhinderd deel te nemen aan de desbetreffende wedstrijd, of een training, dan is hij verplicht, van de verhindering onmiddellijk de teambegeleider en/ of trainer, hiervan kennis te geven.
4. De aanvoerder of teambegeleider is verplicht aan het bestuur melding te maken van spelers die niet opgekomen voor een te spelen wedstrijd zonder afschrijving.
5. Behalve officiële vastgestelde wedstrijden, is het niet toegestaan, zonder goedkeuring van het bestuur, deel te nemen aan wedstrijden die onder de naam van de vereniging worden gespeeld en mag een lid niet uitkomen voor een andere voetbalvereniging in vriendschappelijke wedstrijden.
6. Toegang tot het terrein bij wedstrijden wordt aan alle leden verstrekt, eventueel op vertoon van het bewijs van lidmaatschap. Het bestuur bepaald de voorwaarden waarop de niet - leden toegang zal worden verleend. Het kan bijzondere bepalingen maken bij bijzondere wedstrijden, zoals inkomgelden……..


Artikel 8 – Disciplinaire maatregelen

1. Het bestuur is bevoegd om in alle gevallen van naar zijn mening onsportief optreden, molenstatie, bedreiging van personen, diefstal, vernieling van goederen, discriminatie, of verbaal geweld, tijdens het sportgebeuren of op de voetbalterreinen, door de leden, disciplinaire maatregelen te nemen.
2. Het bestuur is bevoegd volgende maatregelen op te leggen :
• berisping
• schorsing (wedstrijd – bepaalde periode)
• uitsluiting van functie
• ontslag uit de vereniging
3. Tegen het genomen besluit is geen beroep mogelijk
4. Bij overige bepalingen wordt verwezen naar de statuten, artikel 6
5. De uitvoering van deze regeling berust bij het algemeen bestuur


Artikel 9 –KBVB Boeten

1. Alle aan de leden van K.Putte SK vzw. door de KBVB opgelegde boeten/kosten worden op desbetreffende leden verhaald.
2. De boeten/ kosten dienen direct na de uitspraak van de KBVB, in ieder geval voor de eerste door hem/haar te spelen wedstrijd te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling wordt men uitgesloten van wedstrijden totdat het bedrag is betaald.


Artikel 10 – Niet opkomen voor te spelen wedstrijden

1. Als de trainer of teambegeleider 11 of meer personen heeft aangeschreven om een wedstrijd te spelen en de trainer of teambegeleider de afschrijvingen, binnengekomen voor de daarvoor gestelde tijd heeft kunnen aanvullen tot 11 of meer personen, dan zijn alle aangeschreven personen verplicht te spelen indien er 7 of meer spelers aanwezig zijn.
2. Als een elftal niet speelt, omdat er minder dan 7 spelers zijn opgekomen, zullen de boeten opgelegd door de KBVB, worden verhaald op de spelers, welke zonder afschrijving niet zijn opgekomen.