Huishoudelijk reglement JEUGD

 

1.   De leden van alle jeugdcategorieën dienen de algemeen geldende maatschappelijk correcte normen te  respecteren, zich goed te gedragen bij elke              sportmanifestatie en als dusdanig het imago van de club niet te beschamen.

2.   De spelers zijn verplicht zich met een handdruk te melden wanneer zij de groep verlaten of vervoegen.

3.   Om op de trainingen als correct aanwezig beschouwd te worden, dient elke speler in kledij gereed te zijn op het uur dat zijn trainer vooropgesteld heeft.

      Voor wedstrijden geldt het uur van afspraak. Er zal geen ophaaldienst voor laatkomers georganiseerd worden.

      Er kan toegestaan worden dat bij verplaatsingen, na verwittiging van trainer of afgevaardigde, de speler zelf of met zijn persoonlijke begeleiders naar de        bezochte club rijdt. In dit geval dient hij op het afgesproken uur aan de ingang van het terrein te wachten.

4.   Afwezigheden voor een training en/of wedstrijd dienen altijd op voorhand gemeld te worden aan de trainer of afgevaardigde. Bij niet verontschuldigde            afwezigheid zal daar rekening mee gehouden worden bij de volgende wedstrijd.

5.  De spelers zijn verplicht na een wedstrijd de kledij terug te bezorgen zoals aangegeven door de afgevaardigde.

6.   Alle spelers dienen zelf voor aangepaste trainingskledij te zorgen en steeds net en in orde te verschijnen op elke afspraak (gepoetste voetbalschoenen,        gewassen kledij, ….)

7.   Het dragen van beenbeschermers is verplicht tijdens de trainingen.

8.   Bij elke beëindiging van training of wedstrijd, dienen alle spelers hun schoenen af te wrijven aan de voorziene installatie buiten bij de ingang van de              kleedkamers.

9.   Na de training en/of wedstrijd zijn de spelers verplicht te douchen (algemene hygiëne). Om die reden hebben zij steeds badpantoffels (voethygiëne) en          het nodige wasgerief (zeep, handdoeken) bij zich. Wegens hygiënische redenen is het niet toegelaten zich te douchen gekleed met onderbroek.

      Het is aangewezen na het douchen,  zuiver en droog ondergoed aan te trekken. Elke doelman heeft een extra droog onderhemd bij zich om aan te                trekken na de opwarming vóór een competitie- of vriendenwedstrijd.

10. Enkel op uitdrukkelijke vraag van de verantwoordelijke begeleider, is het de ouders   van de categorie “DUIVELTJES” voor en na de training toegelaten          zich in de kleedkamers te begeven om de spelertjes te helpen zich aan en uit te kleden. In alle andere gevallen is de toegang tot de kleedkamers                  verboden.

11. Na elke training zal elke groep zorgen dat alle ballen terug in de daarvoor voorziene  ruimte komen. Indien er ballen verloren zijn, zal er in groep naar            gezocht worden. Geen enkele speler kan zich onttrekken aan deze verplichting. Na training op een slijkerig veld worden de trainingsballen afgewassen          en gedroogd volgens opdracht van de trainer. Ieder doet zijn deel van het werk.

12. Het is verboden aan ouders en/of supporters zich op het terrein of in de kleedkamers te begeven zowel bij trainingen als tijdens de wedstrijden.                      (uitzondering zie  punt 10)

13. Ouders die een spelertje naar de training brengen, dienen ter plaatse te blijven tot de trainer aanwezig is !!!

14. Tijdens de training wordt er niemand toegelaten op het veld buiten de spelers en de    door de club aangeduide begeleiders.

15. Indien een doelman deelneemt aan een extra verplichte training voor doelmannen,     dan kan een doelman, in overleg met zijn trainer, ontslagen                  worden van een volgende veldtraining.

16. Bij uitsluiting in een wedstrijd, voor het vrijwillig slaan of trappen naar een tegenstrever of onbetamelijk gedrag t.o.v. de scheidsrechter, kan de speler, na        beraad in de cel Jeugdbeleid, geschorst worden door de club, in afwachting van de uitspraak van de KBVB.

17. Ingeval een speler opzettelijk schade toebrengt aan de installatie van de club of de bezochte club, zal hij hiervoor verantwoordelijk worden gesteld en            de daaruit voortkomende kosten zelf dienen te betalen.

18. Bij ongeval dient de speler of de ouders van de speler zich te wenden tot de trainer  of afgevaardigde voor de nodige formulieren.

      Uiterlijk ’s anderendaags dienen ze ingevuld terug bezorgd te worden aan de ploegafgevaardigde of aan de cel jeugdbeleid.

19. Alle jeugdspelers zijn verplicht na elke wedstrijd de scheidsrechter te groeten, wat de uitslag van de wedstrijd ook is en wat er in de wedstrijd ook mag         gebeurd zijn. Dit zal strikt dienen nageleefd te worden.

20. Van elke speler van de jeugdafdeling wordt verwacht dat hij steeds zijn volle medewerking verleent aan de activiteiten ten voordele van de club.

21. Het is verboden de kantine van de club te betreden met voetbalschoenen.

22. Sporttassen dienen in de kantine geplaatst te worden op de voorziene plaatsen.

23. Indien tijdens competitie- en/of vriendenwedstrijden blijkt dat er onvoldoende vervoerscapaciteit aanwezig is om de spelers naar de te bezoeken club te        brengen, dan wordt voor die wedstrijd het forfait doorgegeven aan de KBVB.

 

 

     Het bestuur.